จีนนำร่างกฎหมายการลงทุนต่างชาติฉบับใหม่เข้าสภา

จีนนำร่างกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติฉบับใหม่เข้าสู่การพิจารณาของสภาประชาชนแห่งชาติเมื่อวานนี้ เพื่อใช้แทนกฎหมายฉบับเก่าหลายฉบับที่ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

กฎหมายการลงทุนจากต่างชาติที่จีนใช้อยู่ในปัจจุบันสามฉบับประกอบด้วยกฎหมายบริษัทร่วมทุนแบบร่วมหุ้น กฎหมายบริษัทร่วมทุนแบบไม่ร่วมหุ้น และกฎหมายบริษัทที่ต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด นักวิเคราะห์มองว่า กฎหมายเหล่านี้ไม่สามารถรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงในช่วงที่จีนต้องสร้างหน่วยงานใหม่และเปิดเศรษฐกิจมากขึ้น การออกกฎหมายใหม่ที่มีความเป็นเอกภาพจะสร้างหลักประกันเรื่องการเปิดเศรษฐกิจในขั้นถัดไปและจะช่วยให้นำการลงทุนจากต่างชาติมาใช้ประโยชน์ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีการกำหนดกลไกเรื่องการอำนวยความสะดวก ปกป้อง และบริหารจัดการการลงทุนจากต่างชาติ เช่น หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติก่อนเข้ามาลงทุน ลดรายการประเภทกิจการต้องห้ามจาก 63 ประเภทเหลือ 43 ประเภท ขจัดข้อจำกัดการลงทุนในหลากหลายภาคธุรกิจ

ร่างกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ยังกำหนดให้รัฐบาลท้องถิ่นต้องทำตามนโยบายและสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทที่ได้รับทุนจากต่างชาติอย่างเคร่งครัด และควรให้การชดเชยหากบริษัทต่างชาติขาดทุน ย้ำเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของนักลงทุนต่างชาติและบริษัทต่างชาติ สนับสนุนให้มีความร่วมมือทางเทคโนโลยีโดยสมัครใจบนพื้นฐานของระเบียบการทำธุรกิจ ทางการไม่สามารถบังคับให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้

ข้อมูลจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน มีบริษัทที่ได้รับทุนจากต่างชาติขึ้นทะเบียนลงทุนในจีนแล้ว 950,000 ราย นำเงินเข้าจีนกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 65 ล้านล้านบาท).-